مدیریت رایان گیم با ایجاد این پست قصد دارد رفاه شما کاربران عزیز سایت را فراهم کند. شما کاربران عزیز با قرار دادن اسم بازی مورد نظر خود ، در دیدگاه این پست ، خواستار ترینر بازی خود خواهید شد.

گرچه این پست چندین بار در سایت قرار گرفته است ؛ اما به دلیل خواستار زیاد دوباره در سایت قرار گرفته است.

با تشکر – نویسنده سایت – sacred warrior